การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ IAPRI 2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.) ดดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 23 (23rd World Packaging Conference – IAPRI Bangkok 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีชื่อธีมหลักของงานคือ “Packaging for World Crisis: Survivability and Sustainability” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ในวงการนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มีการพัฒนางานใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะจัดในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดงานจริง และการเข้าร่วมงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Hybrid Flexible) โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คนจากทั่วโลก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.) ดดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 23 (23rd World Packaging Conference – IAPRI Bangkok 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีชื่อธีมหลักของงานคือ “Packaging for World Crisis: Survivability and Sustainability” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ในวงการนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มีการพัฒนางานใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะจัดในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดงานจริง และการเข้าร่วมงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Hybrid Flexible) โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คนจากทั่วโลก

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย โดยมีกำหนดการส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีอัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  • ประเภท IAPRI Member ท่านละ 25,110 บาท
  • ประเภท Non – Member ท่านละ 27,900 บาท
  • ประเภทนักเรียน/นิสิต/ นักศึกษา ท่านละ 15,345 บาท
    2.สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ท่านละ 15,345 บาท
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม IAPRI Bangkok 2022 หมายเลขโทรศัพท์ 08 13773114 หรือ อีเมล์ iapribkksecretariat@gmail.com
หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ IAPRI 2022 (23 downloads )
Message us