ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณา ร่าง วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures หรือ SOPs) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เป็นประธานในการประชุม

Message us