วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 – 15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารจัดการการวิจัย EP1. ภาพรวมในการบริหารโครงการและการกำหนดโจทย์วิจัย ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร

  • ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
  • ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวข้อการอภิปราย
1.การบริหารโครงการวิจัยและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการวิจัยเพื่อยกระดับการจัดการงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเขิงพื้นที่
2.การพัฒนาโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบ ลักษณะการขึ้นโจทย์วิจัยมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบ ข้อเรียนรู้ ข้อจำกัด และข้อพึงระวัง ในการบริหารชุดโครงการ
3.แนวคิดและเป้าหมายกรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ (46 downloads )

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ (30 downloads )

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ (38 downloads )


เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ (46 downloads )

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ (30 downloads )

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ (38 downloads )

Message us